Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Fehér Rebeka E.V.

Adatkezelő székhelye: 2083 Solymár, Madách utca 16.

Adatkezelő e-elérhetősége: nomadgathering.hun@gmail.com

Adatkezelő képviselője: Fehér Rebeka

 

2. Adatkezelési szabályok

Fehér Rebeka E.V.
2083 Solymár, Madách utca 16.

nomadgathering.hun@gmail.com

adatvédelmi felelős: Fehér Rebeka

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2024. április 24-től visszavonásig tart.

 

Mint a www.nomadagathering.com (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, Fehér Rebeka E.V. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Fehér Rebeka E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Fehér Rebeka E.V. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Fehér Rebeka E.V.  kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, azaz, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Fehér Rebeka E.V.  személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Fehér Rebeka E.V. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Fehér Rebeka E.V. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Fehér Rebeka E.V. mindenkori ügyvezető igazgatója a Fehér Rebeka E.V. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Fehér Rebeka E.V. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Fehér Rebeka E.V. feltüntetett elérhetőségein.

Fehér Rebeka E.V. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Fehér Rebeka E.V. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Fehér Rebeka E.V. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A Fehér Rebeka E.V. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Fehér Rebeka E.V. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Fehér Rebeka E.V. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A Fehér Rebeka E.V. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 2083 Solymár, Madách utca 16.

 

4.1 A honlap adatkezelése

A Fehér Rebeka E.V. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A Fehér Rebeka E.V. a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

4.2. Kapcsolatfelvétel a Fehér Rebeka E.V. -vel

A Fehér Rebeka E.V. honlapján lehetősége van a látogatónak a Fehér Rebeka E.V.-vel történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Fehér Rebeka E.V. adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133277/2017

adatkezelés célja: a Fehér Rebeka E.V. -vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, tárgy, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

 

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Fehér Rebeka E.V. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Jelen szabályzat kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

Jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás valamennyi területe vonatkozásában minden érintett számára biztosítva legyen, hogy jogait és magánszféráját tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során.

A Fehér Rebeka E.V. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül, és a főként tudatossággal, önfejlesztéssel, önismerettel kapcsolatos rendezvények és információkkal foglalkozó www.nomadgathering.com honlap látogatása, a webáruházban történő vásárlás, a regisztráció, valamint a szolgáltatás igénybevétele során rögzítésre kerül.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a www.nomadgathering.com honlap látogatottsága statisztikailag számszerűsíthető legyen, az önismerettel, tudatossággal és önfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevő megrendelőkkel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, a megrendelőket a szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről tájékoztassa, velük együttműködhessen.

Jelen adatvédelmi szabályok az Adatkezelő által a www.nomadgathering.com honlapon közzétett ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, a szolgáltatás igénybevétele során elfogadott ÁSZF rendelkezéseivel egyidejűleg az Érintett jelen adatvédelmi szabályokat is elfogadja, tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

– Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban Érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettekre vonatkozó következtetés.

– Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetőleg az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

– Adatkezelő: a Fehér Rebeka E.V. (2083 Solymár, Madách utca 16.

nyilvántartási száma: 59154170, e-mail: nomadgathering.hun@gmail.com).

– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

– Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, mint Megrendelő.

– Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatnak minősül és az Érintett döntése alapján megadható adat a felhasználónév, jelszó, számlázási adatok, név, lakcím, tartózkodási hely, adószám, e-mail cím, telefon- és faxszám, születési hely és idő.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.nomadgathering.com honlapon található szolgáltatás igénybevételével a megrendelőknek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettnek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ily módon az adatkezelés jogalapja a jogszabály szerinti, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pontjában meghatározottak szerint, az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a www.nomadgathering.com honlapon elérhető szolgáltatás nyújtásának biztosítása, az ilyen módon létrejött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, az abból származó ellenérték számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A technikailag rögzítésre kerülő adatok célja kizárólag statisztikakészítés, valamint a rendelkezésre álló informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel, harmadik személyek részére nem továbbítja. Személyes adatokat harmadik személynek, vagy hatóság részére történő kiadása – amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján lehetséges.

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. Az ilyen módon megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett személy felel. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

8. ELEKTRONIKUS HIRDETÉS, HÍRLEVÉL

Adatkezelő jogosult az érintettek részére hírlevelet, vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevétele során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Érintett a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően az Érintett részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli az Érintett adatait a hírlevélre feliratkozott megrendelők adatai közül.

Az adatkezelés célja a Szolgáltatással összefüggésben az Érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Szolgáltatással összefüggésben elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével reklám célzott küldése.

Az adatkezelés jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, amelyre vonatkozó nyilatkozatot a Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval egyidejűleg teszi meg.

 

9. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése csak tisztességes és törvényes módon történhet.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, az Érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen módon birtokába jutott adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át.

9.1. A jelen pontban foglalt rendelkezések alól kivételt képez:

– az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

– az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az Érintett elérhető adatait.

9.2. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

9.3 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljáról eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.4 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, megakadályozza azok esetleges megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.5 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.6 A kezelt személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, ill. a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyúttal tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

10. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítése, a létrejött szerződés érvényesítése érdekében szükséges, de legkésőbb addig, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja. A törlés időpontja az Érintett ilyen irányú kérelmének beérkezésétől számított tíz (10) nap.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működtetése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

11. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

11.1 Az egyes személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti kérelem az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon küldött elektronikus vagy postai úton küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a honlapon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

11.2 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

12. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

13. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó esetleges következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

14. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szabályzat módosítását követően valamennyi Érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az Érintettek a megváltozott Adatkezelési Szabályzatot kifejezetten tudomásul veszik.

 

15. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATBAN

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon keresztül küldött elektronikus, illetőleg postai levélben tájékoztatást kérhetnek, kérhetik továbbá személyes adataik helyesbítését, valamint a fentiekben megjelölt módon – a kötelező adatkezelés kivételével – kérhetik személyes adataik törlését vagy zárolását.

Az elektronikus úton az Adatkezelő részére eljuttatott tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldték. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók nevére és címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükre, továbbá a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére.

Az Adatkezelő a beérkezett megkeresésre a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb harminc (30) napon belül, közérthető formában köteles tájékoztatást adni.

 

16. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Shopping Basket